Chương trình hội thảo trí tuệ thông minh nhân tạo trong Y học và Tim mạch

Địa điểm: Hội trường tầng 3 khoa Y Tế Công Cộng

Ngày 12/7/2019

Chủ tịch đoàn: GS. Thạch Nguyễn, Gim Hooi Choo MD

TS.BS. Lê Thanh Hải, TS.BS. Nguyễn Thanh Thảo, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

THỜI GIAN NỘI DUNG DIỄN GIẢ
7:30 – 8:00 Gặp mặt các chuyên gia AI cùng Ban giám hiệu Trường/Ban giám đốc Bệnh viện Trường tại Phòng họp 1
8:00 – 8:05 Giới thiệu Chương trình Hội thảo PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
8:05-8:10 Phát biểu khai mạc hội thảo Đại diện Ban giám hiệu Trường/Ban giám đốc Bệnh viện trường
8:10 – 8:25 1. Facing the Inevitable Force: Digital Health and the Transformation of Cardiovascular Medicine (Đối mặt với xu thế mới: Sức khỏe kỹ thuật số và chuyển đổi trong Y học Tim mạch) Gim Hooi Choo MD

Cardiac Vascular Sentral KL (CVSKL), Kuala Lumpur Malaysia

8:25-8:40 3. “Technological Advances in Healthcare: Artificial Intelligence Part I.”

Những tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe: Trí thông minh nhân tạo Phần 1

Ami Shah

Purdue University, Munster IN, USA

8:40-9:15 4. “Technological Advances in Healthcare: Artificial Intelligence. Part II.”

Những tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe: Trí thông minh nhân tạo Phần 2

Ria Shah

Purdue University, Munster IN, USA

9:15-9:30 7. Practical Applications of Artificial Intelligence in Cardiology and Medicine

(Ứng dụng thực tế của trí thông minh nhân tạo trong Tim mạch và Y học

Thach Nguyen MD, Director of Cardiovascular Research, Methodist Hospital, Merrillville IN, USA and Acting Provost, Tan Tao University, Dean, School of medicine. Tan Tao University, Long An, Vietnam
9:30-9:45 Giải lao
9:45-10:00 6. How an AI/machine learning algorithm works and what we need from domain expert in healthcare. (Làm thế nào để trí thông minh nhân tạo/thuật toán tự học của máy làm việc và chúng ta gì từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe) Dung Cao, PhD, Vice Dean, School of Engineering, Lecturer of Computer Science, Tan Tao University, Long An, Vietnam
10:00-10:10 2. Protocol of Coronary Imaging Diagnosis by Machine Learning. Recognition of Laminar, Turbulent and Retrograde Flow (Minh họa Chẩn đoán hình ảnh động mạch vành bằng máy tự động lập trình: Nhận dạng lớp dòng chảy, dòng chảy rối và dòng chảy ngược) Vu Tri Loc, MS5, and the Data Scientists team, Vietnam National University, University of Sciences, Tan Tao University School of Medicine. Long An, Vietnam
10:10-10:20 5. Protocol of Artificial Intelligence in the Diagnosis and Management of Acute Coronary Syndrome (Minh họa Trí thông minh nhân tạo trong chẩn đoán và xử trí hội chứng vành cấp) Truyen TTT Tai, MS5, and the Data Scientists team Tan Tao University, School of medicine. Long An, Vietnam
10:20-10:30 Thảo luận