Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Y khoa

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Y khoa